Βεβαιώσεις συμβολάιων

Βεβαίωση περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών Ν.4495/2017

 

Με τον νέο νόμο 4495/2017 σε κάθε δικαιοπραξία με αντικείμενο την μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματος δικαιώματος σε ακίνητο επισυνάπτεται βεβαίωση μηχανικού με την οποία βεβαιώνεται ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεσθεί αυθαίρετες κατασκευές, δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια εκτός εάν έχει γίνει τακτοποίηση με τος νόμους 3843/2010, 4014/2011, 4178/2013, 4495/2017, υφίστανται προ του 1955, έχουν εξαιρεθεί από κατεδάφιση ή νομιμοποιηθεί με τον νόμο 1337/1983 (νόμος Τρίτση).

 

s2

 

 

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011
Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ

 

Δημοσιοποιήθηκε σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος η βεβαίωση ΜΗ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ που θα υπογράφουν οι μηχανικοί  και υποχρεούνται οι ιδιοκτήτες να επισυνάπτουν  στα συμβόλαια. Η βεβαίωση  αφορά μόνο το μεταβιβαζόμενο ακίνητο, δέχεται μικροαποκλίσεις έως 2% και αναφέρει ''εμφανείς'' αυθαίρετες κατασκευές. Επίσης αναφέρει τα σχέδια και λοιπά έγγραφα που πρέπει να παραδώσει ο ιδιοκτήτης στο μηχανικό μαζί με δική του δήλωση περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών.
Συνεπώς είναι σοβαρά εκτεθειμένοι οι μηχανικοί, που υπέγραψαν τις βεβαιώσεις οι οποίες αναφέρονταν σε όλο το κτίριο (κι ας επισυνάφθηκαν σε συμβόλαιο που αφορούσε αποθήκη υπογείου σε πολυκατοικία) και δεν έκαναν αναφορά σε μικροαποκλίσεις κ.λ.π.

 

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΔΩ

 

 

 

 

 Βεβαίωση Μηχανικού
(Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 23 του Ν.4014/2011)
Την……………, κατόπιν αυτοψίας που διενήργησα στο ακίνητο………………………………………………………………………………………. ιδιοκτησίας του ……………………………………………………..επί της οδού ………… αρ. …………. του Δήμου ………………………… και κατά την οποία μου επιδόθηκαν τα παρακάτω στοιχεία:

  1.  

Στέλεχος της οικοδ. Αδείας

Τοπογραφικό που συνοδεύει την άδεια

Εγκεκριμένα σχέδια που αφορούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο

Τίτλους ιδιοκτησίας

Νομιμοποιητικά στοιχεία 1

Δήλωση του ιδιοκτήτη ότι2 :

Περίπτωση 1.

Στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο ή αυτοτελή ιδιοκτησία (οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία) δεν υφίσταται αυθαίρετη κατασκευή και δεν έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση και αυτό υφίσταται νομίμως (Κατά την παρ.1 του άρθρου 23 του Ν.1577/1985, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, Οικοδομική άδεια, νομιμοποιήσεις κτλ)

Περίπτωση 2.

Σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια του ακινήτου (Οικοδομική άδεια, νομιμοποιήσεις κτλ) στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο ή αυτοτελή ιδιοκτησία (οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία), δεν υφίσταται αυθαίρετη κατασκευή και δεν έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση, πέραν αυτών που υπάγονται στις εξαιρέσεις της §2 του άρθρου 23 του Ν. 4014/2011.

1 . Μόνο για τις περιπτώσεις ακινήτων ή αυτοτελώς ιδιοκτησιών (οριζοντίων ή καθέτων ) της §2 του άρθρου 23 του Ν. 4014/2011.
2 Επιλέγεται αναλόγως η περίπτωση 1 ή 2.
3 Επιλέγεται αναλόγως η περίπτωση 1 ή 2.
βεβαιώνω ότι3 :
Περίπτωση (1)
Σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια του ακινήτου (Οικοδομική άδεια, νομιμοποιήσεις κτλ) στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο ή αυτοτελή ιδιοκτησία (οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία) :

δεν έχουν εκτελεστεί εμφανείς αυθαίρετες κατασκευές που επηρεάζουν την επιφάνεια, το ύψος, τη δόμηση ή την κάλυψη, του μεταβιβαζομένου ακινήτου ή αυτοτελούς ιδιοκτησίας (οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας)

Kατά την αυτοψία δεν διαπιστώθηκε ότι έχει εγκατασταθεί οποιαδήποτε αυθαίρετη χρήση.

Το μεταβιβαζόμενο ακίνητο ή αυτοτελής ιδιοκτησία (οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία) , δεν υπάγεται σε καμία από τις περιπτώσεις της §3 του άρθρου 23 του Ν. 4014./2011 και υφίσταται νομίμως. (Κατά την παρ.1 του άρθρου 23 του Ν.1577/1985 , ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Οικοδομική άδεια, νομιμοποιήσεις κτλ)

Περίπτωση (2)
Ή ότι

Στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο, όλες οι υφιστάμενες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις , εμπίπτουν σε μια εξαιρέσεις της §2 του άρθρου 23 του Ν.4014/2011.

4 Σε αυτή την περίπτωση αναγράφεται επί της βεβαίωσης η διάταξη.
Πέραν των ανωτέρω, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια (Οικοδομικές άδειες, νομιμοποιήσεις κτλ), στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο ή αυτοτελή ιδιοκτησία (οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία) :

δεν έχουν εκτελεστεί εμφανείς αυθαίρετες κατασκευές που επηρεάζουν την επιφάνεια, το ύψος, τη δόμηση ή την κάλυψη του μεταβιβαζόμενου ακινήτου ή αυτοτελούς ιδιοκτησίας (οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας)

Κατά την αυτοψία δεν διαπιστώθηκε ότι έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια».

Για τον πραγματοποιούμενο έλεγχο και την βεβαίωση επί των αποτελεσμάτων αυτού δεν υπολογίστηκαν τα πάχη επιχρισμάτων και των τυχόν επενδύσεων.
Επίσης, για τον πραγματοποιούμενο έλεγχο και την βεβαίωση επί των αποτελεσμάτων αυτού δεν ελήφθησαν υπόψη οι εξής αποκλίσεις :
o
Μέχρι ποσοστού 2% (με μέγιστο τα 20 εκατοστά) των διαστάσεων του μεταβιβαζόμενου ακινήτου ή αυτοτελούς ιδιοκτησίας (οριζόντιας ή καθέτου ιδιοκτησίας)
o
Μέχρι ποσοστού 2% της μικτής επιφανείας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου ή αυτοτελούς ιδιοκτησίας (οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας) (με μέγιστο τα 8.0 τμ).
o
Οι αποκλίσεις που καθορίζονται αναλόγως της κατηγορίας και της χρήσης του ακινήτου ως ‘’ανοχές’’ από επί μέρους ειδικούς κανονισμούς.4

Ημερομηνία αυτοψίας :
Στοιχεία Μηχανικού και Υπογραφή.